Boys Boys Magazine, volume two

Retoucher: Sergey Brezhnev
Photo: Jula Sova
Hair and MUA: Ryghaya
Model: Onlypivo