Glamy interior

Interior retouching: Sergey Brezhnev