Jungle restaurant

Interior retouching: Sergey Brezhnev