Kaliningrad apartment

Interior retoucher: Sergey Brezhnev