Lagoona girl

Retoucher: Sergey Brezhnev
Photo: Dmitry Detkov