Pizza 22 restaurant

Interior retouching: Sergey Brezhnev