Red restaurant

Interior retoucher: Sergey Brezhnev